Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Overeenkomsten en Evenementen

 1. Deze algemene voorwaarden, verder te noemen ‘de voorwaarden’ liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer, verder te noemen ‘de huurder’ aan een door de Organisatie Jaarmarkt Haaften georganiseerd evenement.
 2. Indien een huurder eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van de Organisatie Jaarmarkt Haaften heeft gehuurd, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven inschrijvingen ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke inschrijving door de Organisatie Jaarmarkt Haaften.
 3. Indien aan twee of meer huurders gezamenlijk wordt verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.
 4. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst bindt de Organisatie Jaarmarkt Haaften alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.
 5. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.
 6. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de huurder geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.
 7. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke reden dan ook, niet van toepassing zijn.
 8. In het geval dat de order achteraf door de huurder wordt gewijzigd, is de Organisatie Jaarmarkt Haaften niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen bevestigde termijnen.
 9. In geval van overmacht heeft de Organisatie Jaarmarkt Haaften de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken.
 10. Indien het evenement in een geval als bedoeld onder artikel 9. niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van Organisatie Jaarmarkt Haaften geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de door de huurder eventueel reeds betaalde bedragen.
 11. Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 75% van het door de huurder bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag.
 12. De annulering als bedoeld in artikel 11. is alleen dan mogelijk wanneer betaling heeft plaatsgevonden van de volledig aan de Organisatie Jaarmarkt Haaften verschuldigde som en tot uiterlijk 30 dagen voor het evenement. Buiten deze mogelijkheid is de huurder het volledig in rekening gebrachte bedrag schuldig.
 13. Het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na mailbevestiging en verzending van het betaalverzoek op de rekening van de Organisatie Jaarmarkt Haaften te zijn bijgeschreven.
 14. Ingeval de betaling niet uiterlijk binnen 30 dagen na mailbevestiging en verzending van het betaalverzoek is bijgeschreven, kan de Organisatie Jaarmarkt Haaften zonder nader ingebrekestelling het recht van de huurder op een standplaats laten vervallen. De verplichting tot betaling door huurder blijft in dat geval echter volledig van kracht.
 15. Indien de huurder met betaling eenmaal in gebreke is gebleven heeft de Organisatie Jaarmarkt Haaften het recht om de overige door huurder geboekte reserveringen te annuleren zonder dat daaruit enige verplichtingen van de Organisatie Jaarmarkt Haaften uit voortvloeit.
 16. De huurder vrijwaart de Organisatie Jaarmarkt Haaften voor alle schade die de Organisatie Jaarmarkt Haaften mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de huurder geleverde goederen of diensten op het door de Organisatie Jaarmarkt Haaften te houden evenement.
 1. De huurder mag op het evenement alleen goederen verkopen, waarvan melding is gemaakt op het inschrijfformulier. De Organisatie Jaarmarkt Haaften heeft het recht de verkoop van andere goederen aan de huurder te ontzeggen.
 2. De huurder is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat teruggeven.
 3. Huurder zal aan andere huurders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen.                                                                                                                                                               
 1. Eventuele voertuigen van de huurder dienen geparkeerd te worden op aanwijzing van de Organisatie Jaarmarkt Haaften. Mocht de huurder voorkeur aangegeven hebben op het inschrijfformulier, zal de Organisatie Jaarmarkt Haaften aan deze wensen voldoen, tenzij tussen beide partijen anders overeengekomen.
 2. In het geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement, heeft de Organisatie Jaarmarkt Haaften recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een huurder zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft de Organisatie Jaarmarkt Haaften de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te weren.
 3. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Tiel, tenzij gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van de Organisatie Jaarmarkt Haaften om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.
 4. Op een met de Organisatie Jaarmarkt Haaften gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

 • INDIEN U UW AUTO ACHTER UW KRAAM / GRONDPLAATS PARKEERT DIENT U REKENING TE HOUDEN MET DE KWETSBAARHEID VAN DE GROENSTROOK EN AANWEZIGE VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN HET OPENBAAR NUT (RIOLERING ,LANTAARPALEN, BRANDPUTTEN ETC)
 • U DIENT ZICH BIJ HET UITSTALLEN VAN UW VERKOOPWAAR TE HOUDEN AAN DE AAN U TOEGEWEZEN KRAAM EN/OF GRONDPLAATS.
 • U DIENT UW KRAAM / GRONDPLAATS SCHOON ACHTER TE LATEN. BIJ HET NIET SCHOON ACHTERLATEN WORDEN ER €25,- IN REKENING GEBRACHT.
 • U DIENT DE AANWIJZINGEN VAN DE ORGANISATIE OP TE VOLGEN.

VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID

 • U DIENT ER OP TOE TE ZIEN DAT ER GEEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIES ONTSTAAN.
 • BIJ DE ACTIVITEIT, WAAR EVENTUEEL BRANDGEVAAR BIJ BESTAAT DIENT EEN BLUSMIDDEL VAN TENMINSTE 6 KG AANWEZIG TE ZIJN. HIER IS IN IEDER GEVAL SPRAKE VAN HET BEREIDEN VAN VOEDINGSWAREN MET ELEKTRA, GAS OF BV KOLEN VOOR EEN BARBECUE. HET BLUSMIDDEL DIENT GESCHIKT TE ZIJN VOOR DE BETREFFENDE ACTIVITEIT.
 • MEDEWERKERS DIENEN BEKEND TE ZIJN MET DE WERKING VAN DE AANWEZIGE BLUSMIDDELEN. ZIJ DIENEN EEN INSTRUCTIE GEHAD TE HEBBEN IN “WAT TE DOEN BIJ BRAND”.
 • ER MOGEN GEEN STOOKPLAATSEN MET OPEN VUUR AANWEZIG ZIJN.
 • TUSSEN EEN GASFLES EN EEN GEBRUIKERSTOESTEL MOET DE VERBINDING BESTAAN UIT EEN METALEN LEIDING OF UIT EEN GOEDGEKEURDE GIVEG – SLANG VAN MAXIMAAL 10 METER LENGTE.

Haaften,  januari 2023